Pravidla soutěže na Radiožurnálu Sport

Ve vědomostní soutěži Radiožurnálu Sport můžete každý den od pondělí do pátku, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, vyhrát zajímavé ceny. Přečtěte si plné znění pravidel.

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb.,
  o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“), organizaci soutěže zajišťuje ČRo Radiožurnál Sport.
 2. Termín trvání soutěže: dle vyhlášení v průběhu kalendářního roku.

Varianta soutěže A (telefonická soutěž):

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Soutěž je vědomostní a proběhne 1x každý den po dobu jejího trvání, přibližně v 8:50 hodin, případně v jiném čase dle rozhodnutí pořadatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně.
 3. Soutěž začíná vyhlášením moderátorem nebo odvysíláním oznámení o vyhlášení soutěže ve vysílání stanice „Radiožurnál Sport“ (dále též jen jako „vysílání“), ve kterém je soutěž představena, je specifikována výhra (výhry) a sděleno telefonní číslo, na které posluchači telefonují.
 4. Soutěže se účastní jeden posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen „soutěžící“).
 5. Po vyhlášení soutěže zazní ve vysílání otázka vztahující se k odvysílané reportáži, případně k „nápovědám“, které moderátor uváděl ve vysílání. Časový limit pro zahájení odpovědi je 5 vteřin; pokud soutěžící začne odpovídat později, odpověď je neplatná a kvalifikuje se jako nesprávná.
 6. Pokud soutěžící správně zodpoví položenou otázku, vyhrává základní cenu. Pokud soutěžící na tuto základní otázku odpoví správně a má zájem v soutěži pokračovat, moderátor mu položí další, odlišnou, tzv. prémiovou otázku. Pokud soutěžící zodpoví správně i prémiovou otázku, vyhrává prémiovou cenu.
 7. Pokud soutěžící nesdělí správnou odpověď na první otázku, má moderátor právo přijmout do vysílání dalšího volajícího soutěžícího. Pokud ani druhý, případně třetí soutěžící nezná správnou odpověď, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 8. Každý posluchač se může zúčastnit soutěže stanice Radiožurnál Sport jen jednou za 2 měsíce. Po dobu 2 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud pořadatel zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

Výherce a výhra

 1. Výherce bude jeden každý den konání soutěže s výjimkou uvedenou výše pod bodem 7.
 2. Výherce získá věcnou cenu (ceny) se sportovní tématikou, konkrétní ceny představí moderátor vždy na začátku soutěže.

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Ceny budou výhercům odeslány na adresu, kterou sdělili pořadateli, případně předány osobně. Ceny budou výhercům odeslány nejpozději do 3 týdnů ode dne, ve kterém cenu vyhrál.
 5. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 6. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy ani za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Varianta soutěže B (emailová soutěž):

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Soutěž začíná vyhlášením moderátorem nebo odvysíláním oznámením o soutěži ve vysílání Radiožurnálu Sport a to včetně stanovení počtu výherců za daný den, specifikace výhry (dále jen „ceny“) a sdělení emailové adresy pro zaslání emailu soutěžících.
 3. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že napíše e-mail, v němž projeví svůj zájem o konkrétní cenu na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Moderátorem vyhlášené konkrétní soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze jednou. V případě odpovědí z několika emailových adres ztrácí soutěžící nárok na více než jednu výhru.
 5. Konkrétní čas, od kterého mohou posluchači začít posílat emaily, specifikuje moderátor při vyhlášení soutěže.
 6. Každý účastník se může zúčastnit soutěže stanice Radiožurnál Sport jen jednou za 2 měsíce. Po dobu 2 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit osoba ze stejné emailové adresy, ze které se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud pořadatel zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

Výherce a výhra

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří po vyhlášení dané soutěže nejrychleji zašlou email na emailovou adresu uvedenou ve vysílání. Počet výherců bude vždy předem určen moderátorem při vyhlašování soutěže.
 2. Výherce získává cenu specifikovanou při vyhlášení dané soutěže.

Vyhlášení vítězů a předání výher 

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 5. Ceny budou výhercům zaslány elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu výherce, případně budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli, pokud se tak pořadatel a výherce dohodnou. Cenu lze předat i osobně, pokud si tak předem obě strany konkrétní termín a místo potvrdí.
 6. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 7. ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. ČRo zároveň neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím pošty, zasilatelské společnosti či jiným způsobem.

Varianta soutěže C (soutěž na sociálních sítích):

Účast v soutěži

 1. Pořadatelem soutěží na sociálních sítích jednotlivých stanic Českého rozhlasu je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“).
 2. Žádná ze soutěží inzerovaných na oficiálních profilech sociálních sítí stanic Českého rozhlasu není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována danou sociální sítí, nijak s ní nesouvisí, a tudíž za ni sociální síť nenese žádnou odpovědnost.
 3. Každý účastník se může zúčastnit soutěže stanice Radiožurnál Sport jen jednou za 2 měsíce. Po dobu 2 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani účastník s jiným jménem ze stejného profilu, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud pořadatel zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

Soutěžní mechanismus

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
 3. Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, „lajkování“ stránky či soutěžního příspěvku, případně „lajkování“ fotografií z galerie apod.
 4. Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhlášení a vyrozumění výherců

 1. Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Termín ukončení je brán vždy jako “včetně”, soutěžit je tedy možno do půlnoci uvedeného data. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
 2. Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (Losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd.).

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na dané sociální síti (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).
 2. Doručení výhry bude realizováno (pokud není u soutěžního příspěvku uvedeno jinak) zasláním prostřednictvím České pošty. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny. Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 14 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno. Pokud není u soutěže uvedeno jinak, výhry není možné osobně vyzvedávat v sídle pořadatele.
 3. ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. ČRo zároveň neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím pošty, zasilatelské společnosti či jiným způsobem.

Prohlášení pořadatele

 1. Účastí v soutěži stanice Radiožurnál Sport soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena posluchačům stanice Radiožurnálu Sport. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci nebo osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a případné soutěžní příspěvky (vyjádření soutěžícího) na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé případné publikaci fotografie soutěžícího (pokud ji bude mít k dispozici) uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn mu zasílat elektronické Newslettery s informacemi, které se týkají vysílání ČRo Radiožurnálu a ČRo Radiožurnálu Sport. V každém takto doručeném obchodním sdělení bude adresátovi poskytnuta možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 8. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiozurnalsport.cz
 9. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.

Nakládání s osobními údaji

 1. Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům.
 2. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.
 3. E-mailové adresy budou dále Českým rozhlasem zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení, a to na dobu do odvolání souhlasu adresátem. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: rozhlas.cz.

Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství a šéfredaktor ČRo Radiožurnál

autor: and
Spustit audio

Sledujte nás